facebook

Dėstytojai

Vyskupas – doc. dr. Jonas Boruta SJ, tel. (8-444) 60636

Teologijos įvadas. Patrologija. Bažnyčios istorija. Lietuvos Bažnyčios istorija

 

Rektorius – kan. relig. m. mgr., teol. lic. VIKTORAS AČAS, mob. tel. (618) 22833, el. paštas: viktorasacas@gmail.com

Pastoracinė teologija. Dogmų teologija. Italų kalba

 

Vicerektorius  finansiniams ir ūkiniams reikalams, TKS Ekonominių Reikalų Tarybos pirmininkas – kan. relig. m. mgr., bažn. t. lic. REMIGIJUS SAUNORIUS, tel. (444) 60622, el. paštas: remigutiss@gmail.com

Bažnytinė teisė

 

Rektoriaus sekretorius – kun. relig. m. mgr. RENATAS LIUBERSKIS, tel. (616) 11872, el. paštas: reilisas@gmail.com

 

Dvasios tėvas – mons. doc. teol. dr. STEPONAS BRAZDEIKIS, tel. (444) 60628

Lectio divina

 

Prefektas formacijai – kan. relig. m. mgr. bž. t. lic. ANDRIEJUS SABALIAUSKAS, mob. tel. (616) 01275, el. paštas: andrius.sabaliauskas@gmail.com

Šventasis Raštas. Dvasinės literatūros analizė. Užsienio kalba (lotynų). Gamtos filosofija. Patrologija. Homiletika.

 

TKS Mokslo ir Studijų Tarybos pirmininkas – mons. prof. hab. teol. dr. ARVYDAS RAMONAS, mob. tel. (8-682) 16645, el. paštas: ramonasarvydas@takas.lt

Dogmų teologija. Homiletika.

 

TKS Auklėtinių Ugdymo Tarybos pirmininkas – kan. relig. m. mgr. JONAS AČAS, mob. tel. (687) 85991, el. paštas: jonasacas@gmail.com

Seminaras: Aktualūs moralės klausimai

 

Kun. prof. hab. teol. dr. ANDRIUS NARBEKOVAS, tel. (37 3) 23442, el. paštas: a.narbekovas@ktf.vdu.lt

Bioetikos problemos

 

Kun. doc. teol. dr. VLADAS GEDGAUDAS, mob. tel. (611) 02713, el. paštas: vladas@libero.it

Filosofijos įvadas. Gamtos filosofija. Logika. Metafizika. Filosofijos istorija. Filosofinė antropologija. Religijos ir Dievo filosofija. Etika. Fundamentinė teologija. Orientalinė teologija. Ekumenizmas

 

Doc.  hum. m. dr. VACYS VAIVADA, mob. tel. (672) 09728, el. paštas: v.vaivada@centras.lt

Lietuvos istorija

 

Doc. human. m. dr. LIEPA GRICIŪTĖ, mob. tel. (654) 25165, el. paštas: griciuteliepa@yahoo.de

Meno istorija

 

Doc. teol. dr. INGRIDA KAZAKEVIČIŪTĖ – GUDAUSKIENĖ

Šventojo Rašto egzegezė

 

Doc. dr. VAINETA JUŠKIENĖ

Pedagogika

 

Prel. bažn. t. dr. JUOZAS ŠIURYS, mob. tel. (687) 85993

Bažnytinė teisė

 

Kun. relig. m. mgr., bažn. t. dr. MARIUS VENSKUS, el. paštas: venskus.marius@gmail.com

Bažnytinė teisė

 

Kan. bažn. t. dr. ALGIS GENUTIS, mob. tel. (685) 33342, el. paštas: algisgenutis@gmail.com

Bažnytinė teisė

 

Kun. teol. dr. DARIUS TRIJONIS, el. paštas: dtrijonis@yahoo.it

Bendroji moralinė  teologija. Specialioji moralinė  teologija

 

Kun. teol. dr. VIDMANTAS ŠIMKŪNAS SJ, el. paštas: v_simkunas@yahoo.com

Pastoracinė teologija

 

Kan. liturgikos doktor. VYGINTAS GUDELIŪNAS, mob. tel.(610) 05778, el. paštas: vygisgu@hotmail.com

Liturgika.

 

Kun. teol. doktor. RAMŪNAS NORKUS, mob. tel.(618) 60940, el. paštas: norkusr@gmail.com

Moralinė teologija.

 

Mons. eduk. m. lic. RIMANTAS GUDLINKIS, mob. tel. (687) 78921, el. paštas: rimantas@libero.it

Naujasis visuotinis Katalikų Bažnyčios katekizmas. Katechetika. Katechetikos metodologija. Katechetinė – pedagoginė praktika

 

Kan. relig. m. mgr., bž. t. lic. DOMAS GATAUTAS, tel. (444) 54021, el. paštas: domaas@gmail.com

Bažnytinė teisė

 

Kun. teol. lic. ROLANDAS KARPAVIČIUS, el. paštas: krolandas@yahoo.it

Dvasingumo pagrindai. Dvasingumo teologija

 

Kun. teol. lic. VILIUS VIKTORAVIČIUS, mob. tel. (687) 82988, el. paštas: viktoravicius@yahoo.it

Bažnyčios socialinis mokymas

 

Kun. teol. lic. SAULIUS DAMAŠIUS, mob. tel. (687) 90520, el. paštas: damazas@one.lt

Pastoracinė psichologija.  Pastoracinė teologija.

 

Kun. relig. m. mgr., teol. lic. TOMAS ŽLIBINAS, el. paštas: tamosiukasz@gmail.com

Mokslinė metodologija

 

Kun. relig. m. mgr., fil. lic. VIRGILIJUS POŠKUS, mob. tel. (687) 82990, el. paštas: vposkus@hotmail.com

Filosofinė antropologija. Logika. Gamtos filosofija. Etika.  Metafizika. Dievo filosofija. Religijos psichologija. Religijos filosofija. Užsienio kalba (teologinė anglų)

 

Kun. relig. m. mgr., fil. lic. TOMAS KAULIUS, mob. tel. (626) 91661, el. paštas: pasauliux@inbox.lt

Filosofinė antropologija. Logika. Gamtos filosofija. Etika.  Metafizika. Dievo filosofija. Religijos psichologija. Religijos filosofija.

 

Apaštalinis Protonotaras JUOZAPAS PRANCIŠKUS GEDGAUDAS, tel. (444) 60636, mob. tel. (610) 11802

Užsienio kalba (lotynų, teologinė vokiečių)

 

Aktorius mgr. EGIDIJUS STANCIKAS, mob. tel. (618) 16060

Retorika

 

Psichologė mgr. VANDA BENAITIENĖ, tel. (444) 74282, el. paštas: vbenaitiene@gmail.com

Psichologija (bendroji + vystymosi (a. t.))

 

Mgr. VIDMANTAS BUDRECKIS, tel. (8-46) 25 9736, mob. tel. (686) 21357, el. paštas: vbudreckis@gmail.com

Bažnytinė muzika

 

Mgr. MARGARITA PETRAUSKAITĖ

Katechetika. Katechetikos metodologija. Katechetinė – pedagoginė praktika

 

Mgr. ANGELĖ RAUDIENĖ, tel. (444) 32986, el. paštas: raudziai@takas.lt

Užsienio kalba (vokiečių)

 

Mgr. LORETA RAUDYTĖ, el. paštas: raudziai@takas.lt

Graikų kalba

 

MGR. JŪRATĖ DAMANSKIENĖ, mob. tel. (675) 71711

Užsienio kalba (anglų)

 

Vyr. mokyt. bak. MILDA KLEINAUSKIENĖ

Užsienio kalba (anglų)

 

Vyr. mokyt. bak. STEFA VAIČIULIENĖ

Kalbos kultūra

© 2012. Telšių kunigų seminarija. Visos teisės saugomos.